Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że administratorem przekazanych danych jest Instal-Inox mgr Anna Rachfał  z siedzibą zakładu w Gniewczynie Łańcucka 626, 37-203 / e-mail biuro@instal-inox.pl tel. +48 16 734 1306

Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia, w tym zwłaszcza w celu wystawienia faktury VAT i dostarczenia zamówienia, opracowania ofert zaś podstawą tego przetwarzania jest konieczność wykonania zawartej umowy. Administrator będzie przetwarzał imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, PESEL, NIP, REGON, nr telefonu, adres mailowy.

Dane mogą być udostępniane firmie przewozowej w celu dostarczenia towaru do Klienta, instytucjom Państwowym i urzędom upoważnionym na mocy prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy lub gwarancji, jeżeli została udzielona .

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji umowy, za co odpowiedzialność ponosi Klient.

Dane udostępnione Administratorowi nie będą zautomatyzowane i nie będą podlegały profilowaniu.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.